PODPISZ PETYCJĘ

ПАДПІШЫ ЗВАРОТ


🤍❤️🤍

Petycja w sprawie niełączenia
Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Białymstoku
w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Białymstoku


Działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składamy niniejszą petycję w interesie publicznym, żądając zaniechania łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7.

My – niżej podpisani, przedstawiciele organizacji reprezentujących społeczność białoruską w Rzeczypospolitej Polskiej, jesteśmy za rozwojem nauczania języka białoruskiego w Białymstoku. Na początku stycznia 2022 roku zostaliśmy zaskoczeni przez Włodarzy Miasta Białegostoku próbą szybkiego połączenia ww. Przedszkola ze Szkołą. Temat ewentualnego połączenia ww. jednostek w jeden zespół został przedyskutowany w naszym środowisku. Po dokonaniu analizy różnego rodzaju argumentów uważamy, że takie połączenie może spowodować więcej negatywnych skutków niż pozytywnych aspektów takiego działania. Dlatego obecnie nie chcemy łączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku w jeden zespół.

Mimo wcześniejszej petycji, pod którą podpisało się ponad 700 osób, a także jasno wyrażonego stanowiska organizacji białoruskich na spotkaniu z Władzami Białegostoku w dniu 26 stycznia 2022 r., Prezydent Miasta Białegostoku - wbrew głosom społecznym - nadal dąży do połączenia obu placówek, co jest decyzją błędną i mogącą zaszkodzić rozwoju dalszej edukacji w języku białoruskim w Białymstoku, a nawet docelowo spowodować likwidację jednej z tych dwóch jednostek. Jednocześnie wyrażamy swój sprzeciw wobec pojawiających się fake newsów o rzekomo zawartym porozumieniu Władz Miasta Białegostoku z organizacjami białoruskimi w sprawie połączenia ww. jednostek w jeden zespół. Takie porozumienie nie zostało zawarte, co więcej, nawet nie przeprowadzono żadnych negocjacji, ani ustaleń. 


Sprzeciwiamy się łączeniu Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden zespół szkolno-przedszkolny ponieważ:


1) Władze Miasta nie przedstawiły żadnego przekonującego argumentu o potrzebie połączenia tych placówek. Jako powód łączenia podaje się kwestie ekonomiczne, jednak do tej pory Władze Miasta, pomimo próśb, nie przedstawiły publicznie konkretnych wyliczeń dotyczących oszczędności, jakie miałoby to przynieść. Ogólnikowe frazesy o spodziewanych, ale nie wiadomo jakich oszczędnościach, nie są przekonujące. Inną kwestią pozostaje fakt, że żaden samorząd nie powinien szukać oszczędności w dziedzinie edukacji. Uważamy, że przede wszystkim należy mieć na uwadze dobro dzieci.

2) Szkoła nie odniesie żadnych korzyści z połączenia z Przedszkolem, a przedstawiane korzyści dla Przedszkola są iluzoryczne. W dniu 11 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie AB-BA przesłało do Władz Miasta pismo wyrażające niepokój planami stworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7. W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki wskazał na rzekome korzyści, które przyniesie przedszkolakom stworzenie zespołu. Jego zdaniem mają to być m.in. „możliwość korzystania z bazy szkolnej i zatrudnionej doświadczonej kadry specjalistów, możliwości korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych, infrastruktury sportowej, możliwości współpracy z nauczycielami szkoły (…)”. Korzyści dla społeczności Przedszkola naszym zdaniem są iluzoryczne i w praktyce nie wystąpią. Należy też podkreślić, że uczniom i rodzicom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku nie przedstawiono żadnych korzyści z połączenia. O nich Władze zdają się w ogóle nie pamiętać, nie informując i nie konsultując z nimi swoich planów.

3) Szkoła nie posiada wystarczającej infrastruktury, z której mogłyby korzystać dzieci z Przedszkola. Odnosząc się do wskazanych przez Zastępcę Prezydenta rzekomych korzyści, należy stwierdzić, że już w obecnym kształcie Szkoła nie jest w stanie zapewnić wystarczającej infrastruktury sportowej swoim uczniom, ćwiczącym na zajęciach WF-u na korytarzach czy poza terenem Szkoły, a co dopiero przedszkolakom. Ciężko jest też wyobrazić sobie przedszkolaków korzystających ze szkolnej biblioteki, nie dostosowanej do ich potrzeb i możliwości czytelniczych. Ponadto, podnoszone przez Miasto możliwości prowadzenia wspólnych działań, projektów i programów przez Przedszkole i Szkołę nie wymaga połączenia ich w jeden zespół – te wspólne działania mogą być realizowane przy zachowaniu samodzielności obu placówek.

4) Dotychczasowe działania Włodarzy Miasta przeczą deklarowanym przez nich intencjom rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4. Przez lata Miasto Białystok - jako organ prowadzący Szkołę - nie zauważyło problemu z salą gimnastyczną Szkoły. Podobnie, niepokojący jest fakt odstąpienia przez Władze od rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 14, która zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta uchwałami i dokumentami miała rozpocząć się w 2018 roku, a do dziś nie nastąpiła. Naszym zdaniem utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w żaden sposób nie pomoże Przedszkolu Samorządowemu nr 14, ani Szkole Podstawowej nr 4, które to placówki w równej mierze wymagają pilnych inwestycji, a nie łączenia w jeden ogromny zespół z prawie 600 dziećmi.

5) Utworzenie z Przedszkola i Szkoły jednego zespołu utoruje drogę do przeniesienia przez Władze Miasta całego Przedszkola do budynku Szkoły. Już dziś w budynku Szkoły mieści się filia Przedszkola. Jednocześnie Władze Białegostoku wprowadziły limit klas w SP nr 4 do dwóch oddziałów w danym roczniku, co administracyjnie stale zmniejsza liczbę uczniów w Szkole. Planowana siedziba zespołu będzie mieściła się w siedzibie Szkoły, a Miasto nie gwarantuje, że siedziba Przedszkola nie zostanie przeniesiona. Obawiamy się, że przeniesienie Przedszkola do budynku Szkoły może ułatwić Miastu sprzedaż sąsiadujących z siedzibą Przedszkola kamienic, które dotychczas nie znalazły nabywców mimo organizowanych przetargów.

6) Zostanie zachwiane poczucie bezpieczeństwa rodziców dzieci, jak i samych dzieci z Przedszkola. Utworzenie zespołu umożliwi dyrektorowi zespołu dowolne przenoszenie pracowników pomiędzy jednostkami, choćby na czasowe zastępstwa w związku z nieobecnościami pracowników Szkoły. Uważamy, że przenoszenie pracowników Przedszkola do Szkoły negatywnie wpłynie na sprawność opieki nad dziećmi oraz poczucie bezpieczeństwa szczególnie wśród najmłodszych przedszkolaków i ich rodziców. Takie podejście do funkcjonowania jednostki w zamierzonym kształcie nie znajduje społecznej akceptacji.

7) Utworzenie zespołu może spowodować likwidację Przedszkola w jego dotychczasowej formie, w tym prowadzenie zajęć w języku białoruskim. Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku to jedyna tego typu placówka w Białymstoku z polskim i białoruskim językiem nauczania. To Przedszkole, które powstało i rozwija się dzięki zaangażowaniu rodziców oraz pracowników. PS nr 14 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców z białoruskiej mniejszości narodowej, diaspory białoruskiej (współczesnej imigracji białoruskiej mieszkającej

8) Proponowane przez Miasto zasady nauki języka białoruskiego w zespole ograniczają krąg osób, które mogą skorzystać z tej nauki (przewiduje się możliwość nauki języka białoruskiego tylko dla mniejszości narodowych, bez uwzględnienia innych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także diaspory białoruskiej). W wymienionym wyżej piśmie Zastępca Prezydenta na pytanie Stowarzyszenia AB-BA o możliwość zorganizowania przez Miasto nauczania języka białoruskiego w Szkole dla dzieci z diaspory stwierdza, iż „dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegającymi obowiązkowi szkolnemu naukę języka i kultury kraju pochodzenia może zorganizować placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Sugestię jakoby rodzice, których duża część uciekła z Białorusi przed represjami, mieliby teraz udać się do białoruskiego konsulatu z prośbą o organizację zajęć języka białoruskiego uważamy za skandaliczną i pokazującą po raz kolejny niezrozumienie dla specyfiki nauczania języka białoruskiego w Białymstoku, ani dla sytuacji osób represjonowanych przez białoruski reżim. Część z nich ma przyznaną ochronę międzynarodową, co nie pozwala im korzystać z pomocy placówek dyplomatycznych kraju, z którego pochodzą. Postawa Zastępcy Prezydenta Białegostoku przesłania więc dotychczasowe działania Władz Białegostoku, mające na celu pomoc osobom represjonowanym z Białorusi. Osoby te mieszkają w Rzeczpospolitej Polskiej, płacą tu podatki i tworzą społeczność lokalną, która ma prawo oczekiwać włączenia jej do już istniejącego systemu oświaty. A system ten przecież nie zakazuje możliwości uczestniczenia takich osób w prowadzonych przez publiczne placówki oświatowe zajęciach z języka białoruskiego. 

9) Nie ma żadnych gwarancji, że dziecko po ukończeniu Przedszkola będzie mogło automatycznie dostać się do Szkoły w tym samym Zespole. W ostatnich latach pojawiały się problemy z rekrutacją do Szkoły dzieci deklarujących chęć nauki języka białoruskiego, które to dzieci przez błędy systemu naboru nie dostawały się do Szkoły w pierwszym terminie rekrutacji. Miasto podnosi, że utworzenie zespołu rozwiąże ten problem, lecz argument ten nie znajduje potwierdzenia w żadnych formalnych uregulowaniach.

10) Forsowanie utworzenia zespołu na proponowanych przez Miasto zasadach może prowadzić do niepotrzebnych napięć, protestów i psuć atmosferę w Szkole. Projekt stworzenia zespołu zawierającego oficjalną nazwę o nauczaniu w języku białoruskim nie był konsultowany z rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły, które obecnie nie uczą się tego języka. Nie chcemy tworzenia jakichkolwiek konfliktów w tym zakresie. Tworzenie takiej szkoły z językiem białoruskim powinno odbywać się w inny sposób niż to proponuje Miasto.


Biorąc powyższe pod uwagę, z całą stanowczością podkreślamy, że obecnie nie istnieją żadne logiczne i racjonalne powody przemawiające za połączeniem obu placówek.

Miarą demokracji jest to, jak większość dba o prawa mniejszości. Niestety działania ze strony Władz Miasta wskazują na całkowite ignorowanie głosu białoruskiej części społeczeństwa Białegostoku. 

Dlatego mając na uwadze dobro naszych dzieci oraz działając w trosce o przyszłość nauczania języka białoruskiego w Białymstoku, zwracamy się do Prezydenta Miasta Białegostoku o zaniechanie pomysłu i forsowania projektu połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 4 w jeden zespół szkolno-przedszkolny. 

Dalsze działania zmierzające do połączenia ww. jednostek przekreślą wieloletnie starania i pracę rodziców, nauczycieli, organizacji białoruskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, a także dotychczasowe starania Władz Miasta dla rozwoju nauczania języka białoruskiego w Białymstoku.

Z niniejszą petycją zwracają się:
1) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA
2) Białoruskie Towarzystwo Historyczne
3) Białoruskie Zrzeszenie Studentów
4) Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś
5) Fundacja Białoruś 2020
6) Fundacja Kamunikat.org
7) Fundacja Tutaka
8) Rada Programowa Tygodnika „Niva”
9) Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich
10) Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejszą petycję wspierają:
1) Centrum Kultury Białoruskiej (w organizacji)
2) Forum Mniejszości Podlasia
3) Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach”
4) Fundacja Oni to My
Петыцыя ў справе неаб’яднання
Самаўрадавага Прадшколля 
(Муніцыпальнага дзіцячага садка) 
№ 14 у Беластоку
І Пачатковай Школы № 4 у Беластоку
у Школьна-Дашкольны Комплекс № 7 у БеластокуДзейнічаючы на падставе арт. 2 Закону ад 11 ліпеня 2014 г. “Аб петыцыях” падаём петыцыю ў публічным інтарэсе, патрабуючы спыніць аб’яднанне Самаўрадавага Прадшколля (Муніцыпальнага Дзіцячага Садка) №14 у Беластоку і Пачатковай Школы № 4 імя Сібіракоў у Беластоку ў адзін Школьна-Дашкольны Комплекс № 7.

Мы – ніжэй падпісаныя, прадстаўнікі арганізацыяў, якія прадстаўляюць беларускую супольнасць у Рэспубліцы Польшча, выступаем за развіццё навучання беларускай мовы ў Беластоку. На пачатку студзеня 2022 г. Мы былі здзіўлены спробай уладаў горада Беласток хутка аб’яднаць вышэйзгаданыя прадшколле і пачатковую Школу. Тэма магчымага злучэння вышэйзгаданых устаноўу адзін комплекс абмяркоўвалася ў нашым асяроддзі. Прааналізаваўшы разнастайныя аргументы, мы лічым, што такое злучэнне можа прывесці дахутчэй негатыўных, чым станоўчых наступстваў. Таму мы цяпер не хочам, каб Самаўрадавае Прадшколле №14 у Беластоку і Пачатковую Школу №4 у Беластоку аб’ядналі ў адзін комплекс.

Нягледзячы на ранейшую петыцыю, якую падпісалі больш за 700 чалавек, і выразна выяўленую пазіцыю беларускіх арганізацый на сустрэчы з уладамі Беластока 26 студзеня 2022 г., прэзідэнт горада Беласток - насуперак галасам грамадскасці - усё яшчэ імкнецца да аб'яднання дзвюх устаноў, што з'яўляецца няправільным рашэннем і можа нанесці шкоду далейшаму развіццю адукацыі на беларускай мове ў Беластоку,а, нават, у канчатковым выніку прывесці да ліквідацыі адной з гэтых дзвюх устаноў. У той жа час мы выказваем сваё пратэст супраць з'яўлення фэйкавых навін аб нібыта заключанай дамове паміж горадам Беласток і беларускімі арганізацыямі аб аб'яднанні вышэйзгаданых устаноў у адзін комплекс. Такая дамова не была заключаная і, больш за тое, ніякіх перамоў і дамоўленасцяў нават не было.


Мы выступаем супраць аб’яднання Самаўрадавага Прадшколля № 14 у Беластоку і Пачатковай Школы № 4 імя Сібаракоў у Беластоку ў адзін школьна-дакольны комплекс таму, што:


1) Улады горада не прадставілі ніводнага аргументу, які б пераконваў у патрэбе аб’яднання гэтых устаноў. Прычынай аб’яднання называюцца эканамічныя, але пакуль гарадскія ўлады, нягледзячы на просьбы, публічна не прадставілі канкрэтных разлікаў адносна ашчаднасці, якія яно магло б прынесці. Агульныя фразы пра чаканыя, але невядома якія ашчаднасці, не пераконваюць. Іншае пытанне, што ніводная мясцовая ўлада не павінна шукаць ашчаднасцяўу сферы адукацыі. Мы лічым, што ў першую чаргу трэба мець на ўвазе інтарэсы дзяцей.

2) Школа не атрымае ніякай карысці ад аб’яднання з прадшколлем, а прадстаўленая карысць для прадшколля - ілюзорная. 11 студзеня 2022 г. Аб’яднанне АБ-БА накіравала ўладам Беластока ліст, які выказваў занепакоенасць планамі стварэння Школьна-Дашкольнага Комплексу № 7. У адказе Намеснік Прэзідэнта горада Беласток Рафал Рудніцкі звярнуў увагу на нібы карысці, якія вучням прадшколля дасць стварэнне комплексу. Паводле яго гэта між іншага „магчымасць карыстацца школьнай базай і дасведчанымі кадрамі спецыялістаў, якія там працуюць, магчымасць карыстацца багатымі бібліятэчнымі фондамі, спартовай інфраструктурай, магчымасць супрацы з настаўнікамі школы(…)”. Карысць для супольнасці прадшколля паводле нас – ілюзорная і на практыцы не ажыццявіцца. Варта таксама звярнуць увагу, што вучням і бацькам Пачатковай Школы № 4 не прадставілі ніякай карысці ад аб’яднання. Пра іх улада, здаецца, увогуле забылася, не інфармуючы і кансультуючы з імі сваіх планаў.

3) Школа не валодае дастатковай інфраструктурай, якой маглі б карыстацца дзеці з прадшколля. Спасылаючыся на меркаваныя перавагі, названыя Намеснікам Прэзідэнта, трэба сказаць, што ўжо ў цяперашнім выглядзе школа не ў стане забяспечыць дастатковай спартыўнай інфраструктурай сваіх вучняў, якія займаюцца на ўроках фізкультуры ў калідорах або па-за школай, не кажучы ўжо пра дашкольнікаў. Таксама цяжка ўявіць, каб дашкольнікі карысталіся школьнай бібліятэкай, не прыстасаванай да іх патрэб і магчымасцяў чытання. Больш за тое, магчымасць правядзення сумесных мерапрыемстваў, праектаў і праграм прадшколлем і школай, пра якія згадвае горад, не патрабуе іх аб’яднання ў адзін комплекс — гэтыя сумесныя мерапрыемствы можна праводзіць пры захаванні незалежнасці абедзвюх устаноў.

4) Ранейшыя дзеянні ўладаў горада пярэчаць дэклараваным імі жаданням развіцця Самаўрадавага Прадшколля №14 і Пачатковай Школы №4. На працягу многіх гадоў горад Беласток - як кіруючы орган школы - не заўважыў праблемы са спартовай залай школы. Аналагічным чынам, непакоіць той факт, што ўлады адмовіліся ад пашырэння Самаўрадавага Прадшколля № 14, якое, згодна з прынятымі гарадской радай пастановамі і дакументамі, павінна было пачацца ў 2018 годзе, і дагэтуль не наступіла. На нашу думку, стварэнне комплексу школы і прадшколля ні ў якім разе не дапаможа ні Самаўрадаваму Прадшколлю № 14, ні пачатковай школе № 4, якія аднолькава патрабуюць неадкладных фінансавых укладанняў, а не аб’яднання ў адзін вялізны комплекс з амаль 600 дзецьмі.

5) Стварэнне з прадшколля і школы аднаго комплексу адкрые дарогу да пераводу ўладамі горада ўсяго прадшколля ў будынак школы. У будынку школы ўжо знаходзіцца філіял прадшколля. У той жа час улады Беластока ўвялі абмежаванне прыёму ў пачатковую школу № 4 да двух класаў у год, што адміністрацыйна пастаянна скарачае колькасць вучняў у школе. Планаваная сядзіба комплексу размесціцца ў будынку школы, і горад не гарантуе, што месцазнаходжаннепрадшколля не будзе змененае. Мы баімся, што перанос прадшколля ў будынак школы можа аблегчыць продаж прылеглых да будынку прадшколля дамоў, якія, нягледзячы на арганізаваныя тэндары, пакуль не знайшлі пакупнікоў.

6) Будзе парушанае пачуццё бяспекі бацькоў дзяцей, а таксама і саміх дзяцей у прадшколлі. Стварэнне комплексу дасць магчымасць дырэктару калектыву бесперашкодна пераводзіць супрацоўнікаў паміж падраздзяленнямі, нават для часовых замен праз адсутнасць супрацоўнікаў школы. Лічым, што перавод работнікаў прадшколля ў школу негатыўна адаб’ецца на эфектыўнасці догляду за дзецьмі і пачуцці бяспекі, асабліва ў самых маленькіх дашкольнікаў і іх бацькоў. Такі падыход да функцыянавання ўстановы ў задуманым выглядзе не прымаецца грамадскасцю.

7) Стварэнне комплексу можа прывесці да ліквідацыі прадшколля ў яго цяперашняй форме, у тым ліку правядзенне заняткаў на беларускай мове. Самаўрадавае Прадшколле №14 у Беластоку з'яўляецца адзінай установай такога тыпу ў Беластоку з польскай і беларускай мовамі навучання. Гэта дзіцячы сад, які створаны і развіваецца дзякуючы заангажаванню бацькоў і супрацоўнікаў. СП № 14 карыстаецца вялікай папулярнасцю сярод бацькоў з беларускай нацыянальнай меншасці, беларускай дыяспары (сучасная беларуская іміграцыя, якая жыве ў Беластоку), а таксама сярод людзей польскай нацыянальнасці. Пасля аб'яднання гэтага прадшколля са школай, не кожны бацька захоча аддаваць дзяцей у прадшколле, якое будзе знаходзіцца ў будынку школы і наадварот, што можа прывесці да адтоку дзяцей. У складзе створанага комплексу будзе ліквідавана існая аўтаномія прадшколля, якая дазваляе вучыць дзяцей па-беларуску. Улады Беластока не бачаць розніцы паміж навучальнай установай з беларускай мовай навучання (дзе шэраг заняткаў вядзецца на беларускай мове) і ўстановай з дадатковай мовай навучання (дзе навучанне вядзецца на польскай мове, а беларускай мова - гэта толькі дадатковы прадмет). Ёсць рэальная рызыка таго, што садок страціць свой цяперашні характар, гэта значыць магчымасць весці заняткі ў групах на беларускай мове, якая можа стаць толькі дадатковай мовай, як цяпер у школе. Няма ніякіх гарантый, што статус беларускай мовы ў прадшколлі пасля аб’яднання сашколай не зменіцца. Статут запланаванага комплексу ў будучыні можа быць свабодна зменены, а выкладчыкі беларускай мовы, якія будуць у комплексе ў відавочнай меншасці, не будуць мець ніякага ўплыву на гэтыя змены. Таму мы разглядаем чарговую спробу ўключэння дзіцячага садка ў школьна-дашкольны комплекс, як пагрозу для далейшага існавання садка ў яго сучасным выглядзе.

8) Прапанаваныя горадам прынцыпы навучання беларускай мовы ў комплексе абмяжоўваюць кола асобаў, якія маглі б карыстацца гэтым навучаннем (прадугледжваецца магчымасць навучання беларускай мовы толькі для нацыянальнай меншасці, без уключэння іншых грамадзянаў Рэспублікі Польшча, а таксама беларускай дыяспары). У згаданым вышэй лісце Намеснік Прэзідэнта на пытанне Аб’яднання АБ-БА пра магчымасць арганізацыі горадам вывучэння беларускай мовы ў школе для дзяцей з дыяспары сцвярджае, што „для вучняў, якія не з'яўляюцца грамадзянамі Польшчы, якія падлягаюць абавязковаму школьнаму навучанню, вывучэнне мовы і культуры краіны паходжання можа быць арганізавана дыпламатычнай або консульскай установай краіны іх паходжання, якая дзейнічае на тэрыторыі Рэспублікі Польшча”. Намёк на тое, каб бацькі, значная частка якіх уцякла з Беларусі ад рэпрэсій, мелі б цяпер накіравацца ў беларускае консульства з просьбай арганізаваць заняткі беларускай мовы мы лічым скандальным і такім, які чарговы раз паказвае неразуменне спецыфікі вывучэння беларускай мовы ў Беластоку, а таксама сітуацыю рэпрэсаваных беларускім рэжымам асобаў. Некаторыя з іх атрымалі міжнародную ахову, што не дазваляе ім карыстацца дапамогай дыпламатычных прадстаўніцтваў краіны іх паходжання. Такім чынам, стаўленне Намесніка Прэзідэнта Беластока засланяе ранейшую дзейнасць беластоцкіх уладаў, скіраваную на дапамогу рэпрэсаваным з Беларусі. Гэтыя людзі жывуць у Рэспубліцы Польшча, плацяць тут падаткі і ствараюць мясцовую супольнасць, якая мае права разлічваць на ўключэнне яе ва ўжо існую сістэму адукацыі. Бо гэтая сістэма не забараняе ўдзелу такіх людзей у занятках па беларускай мове, якія праводзяць публічныя навучальныя ўстановы.

9) Няма гарантый, што дзіця зможа аўтаматычна паступіць у школу ў тым самым комплексе пасля заканчэння дзіцячага садка. У апошнія гады ўзнікаюць праблемы з наборам у Школу дзяцей, якія заявілі аб жаданні вывучаць беларускую мову, якія з-за памылак у сістэме залічэння не паступілі ў Школу ў першымнаборы. У горадзе сцвярджаюць, што стварэнне комплексу вырашыць гэтую праблему, але гэты аргументне падмацаваны ніякімі фармальнымі ўрэгуляваннямі.

10) Прасоўванне ідэі стварэння комплексу на прапанаваных горадам прынцыпах можа прывесці да непатрэбнай напружанасці, пратэстаў і сапсаваць атмасферу ў школе. Праект стварэння комплексу, у афіцыйнай назве якога будзе інфармацыя пра вывучэнне беларускай мовы, не кансультаваўся з бацькамі дзяцей, якія навучаюцца ў школе і цяпер не вывучаюць гэтую мову. Мы не хочам ствараць у сувязі з гэтым ніякіх канфліктаў. Стварэнне такой школы з беларускай мовай павінна адбывацца іншым спосабам, чым прапанаваны горадам.


Улічваючы вышэй сказанае, рашуча падкрэсліваем, што ў цяперашні час няма ніякіх лагічных і рацыянальных прычын для аб'яднання дзвюх устаноў.

Мерай дэмакратыі з'яўляецца тое, як большасць клапоціцца пра правы меншасцяў. Нажаль, дзеянні гарадскіх уладаў сведчаць, што голас беларускай часткі грамадства Беластока цалкам ігнаруецца.

Таму, маючына ўвазе дабрабыт нашых дзяцей і клопат пра будучыню выкладання беларускай мовы ў Беластоку, мы хацелі б папрасіць Прэзідэнта Беластока адмовіцца ад гэтай ідэі і прасоўвання праекту аб’яднання Самаўрадавага Прадшколля №14 і Пачатковай Школы № 4 у адзін школьна-дашкольны комплекс.

Далейшыя дзеянні накіраванына аб'яднанне вышэй згаданых устаноў перакрэсляць шмат гадовыя намаганні і працу бацькоў, настаўнікаў, арганізацый беларускай нацыянальнай меншасці ў Рэспубліцы Польшча, а таксама ранейшыя намаганні гарадскіх уладаў па развіцці выкладання беларускай мовы ў Беластоку.

Гэтую петыцыю падаюць ніжэйзгаданыя арганізацыі:
1) Аб’яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА
2) Беларускае Гістарычнае Таварыства
3) Беларускае Аб’яднанне Студэнтаў
4) Цэнтр Грамадзянскай Адукацыі Польшча-Беларусь
5) Фонд Беларусь 2020
6) Фонд Kamunikat.org
7) Фонд Tutaka
8) Праграмная Рада Тыднёвіка “Ніва”
9) Асацыяцыя Беларускіх Журналістаў
10) Беларускі Саюз у Рэспубліцы Польшча

Гэтую Петыцыю падтрымліваюць:
1) Цэнтр Беларускай Культуры (у стане арганізацыі)
2) Форум Меншасцяў Падляшша
3) Аб'яднанне Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах
4) Фонд Яны – Гэта Мы

Popularne posty