Odezwa Białorusinów Polski

🤍❤️ Odezwa Białorusinów Polski

My, Białorusini Polski, jesteśmy przeciwni agresji reżimu Putina i reżimu Łukaszenki na wolne państwo ukraińskie.

Niezależnie od tego, czy nasi przodkowie od stuleci żyli na Podlasiu i naszą ojczyzną jest Polska, czy też niedawno znaleźliśmy tu swój drugi dom, a często schronienie – dziś czujemy się jednym narodem i razem mówimy NIE WOJNIE!

Agresja na Ukrainę jest niedopuszczalną zbrodnią. Zagraża też bezpieczeństwu w Europie i na świecie. Jest to pogwałcenie wszelkich demokratycznych praw i zasad.

Stanowczo też przeciwstawiamy się określaniu działań samozwańczego reżimu Łukaszenki jako działań „białoruskich”. My, obywatele Republiki Białoruś, różnych narodowości, dokonaliśmy wyboru w 2020 roku, a Łukaszenka stracił prawo reprezentowania swojego państwa. Również my, Białorusini – polscy obywatele, nie zgadzamy się z takim obrazem naszego narodu! Nazywajmy rzeczy po imieniu – to nie Białorusini uczestniczą w agresji na Ukrainę, ale dyktator i jego poplecznicy nielegalnie reprezentują terytorium Białorusi wykorzystywane przez rosyjskich okupantów przeciwko pokojowej i demokratycznej Ukrainie i narodowi ukraińskiemu. To nie Rosjanie są agresorem, ale służby Putina, to nie Czeczeni walczą z Ukraińcami a kadyrowcy.

Wzywamy wszystkie międzynarodowe organizacje, wszystkie państwa, aby realnie zrobiły wszystko w swojej mocy aby powstrzymać zbrodniarzy.

Zwracamy się również do mediów, aby tłumaczyły sytuację Białorusi w tym konflikcie. Setki tysięcy Białorusinów na całym świecie codziennie wychodzi na ulice, protestując przeciwko tej wojnie, tak jak wcześniej protestowali przeciw dyktaturze w Białorusi. Tysiące z nich obecnie czynnie angażuje się w pomoc Ukrainie i zasila grupy wolontariuszy, organizująс pomoc oraz wpłacająс pieniądze na rzecz Ukrainy. Pokazujmy prawdziwy obraz Białorusinów!

Bracia Ukraińcy! Zawsze wspieraliśmy Wasze dążenia do życia w demokracji i pokoju we własnym kraju. I nigdy nie przestaniemy tego robić! Byliśmy, jesteśmy i będziemy Was wspierać i walczyć z Wami o silną i demokratyczną Ukrainę! Przecież zjednoczona Ukraina to także niepodległa Białoruś i bezpieczny świat!

Slava Ukrayini!

Žyvie Biełaruś!


🤍❤️🤍 Зварот беларусаў Польшчы

Мы, беларусы Польшчы, супраць нападу рэжыму Пуціна і рэжыму Лукашэнкі на свабодную ўкраінскую дзяржаву.

Незалежна ад таго, ці то нашыя продкі стагоддзямі жылі на Падляшшы і нашай радзімай з’яўляецца Польшча, ці то мы тут нядаўна знайшлі свой другі дом, а часта і прытулак – сёння мы адчуваем сябе адзіным народам і разам гаворым НЕ ВАЙНЕ!

Агрэсія супраць Украіны – гэта непрымальнае злачынства. Гэта таксама пагражае бяспецы ў Еўропе і ў свеце. Гэта парушэнне ўсіх дэмакратычных законаў і прынцыпаў. 

Мы таксама катэгарычна супраць таго, каб дзеянні нелегітымнага рэжыму Лукашэнкі былі названыя „беларускімі”. Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, розных нацыянальнасцяў, зрабілі свой выбар у 2020 годзе - Лукашэнка страціў права прадстаўляць нашую дзяржаву. Таксама мы, беларусы – польскія грамадзяне, нязгодныя з такім вобразам нашай нацыі! Трэба называць рэчы сваімі імёнамі – гэта не беларусы ўдзельнічаюць у агрэсіі супраць Украіны, а дыктатар і яго прыхвастні незаконна прадставілі тэрыторыю Беларусі якая выкарыстоўваецца рускімі акупантамі супраць мірнай і дэмакратычнай Украіны і уркаінскага народу. Гэта не расейцы агрэсары, а службы Пуціна, гэта не чачэнцы ваююць з украінцамі, але кадыраўцы. 

Мы заклікаем усе міжнародныя арганізацыі, усе дзяржавы, зрабіць усё што магчымае, што ад іх залежыць, каб спыніць злачынцаў. 

Мы таксама просім СМІ растлумачыць сітуацыю Беларусі ў гэтым канфлікце. Сотні тысяч беларусаў па ўсім свеце кожны дзень выходзяць на вуліцы, каб пратэставаць супраць гэтай вайны, як раней яны пратэставалі супраць дыктатуры ў Беларусі. Тысячы з іх цяпер актыўна ўдзельнічаюць ў дапамозе Украіне і далучаюцца да груп валанцёраў, арганізоўваючы дапамогу і ахвяруючы грошы Украіне. Трэба паказаць рэальны вобраз беларусаў!

Браты-ўкраінцы! Мы заўсёды падтрымлівалі вашыя намаганні жыць у дэмакратыі і міры ў вашай уласнай краіне. І мы ніколі не спынім гэта рабіць! Мы былі, ёсьць і будзем падтрымліваць Вас і змагацца разам з Вамі за незелажную і дэмакратычную Украіну! Бо соборна Украіна - гэта таксама незалежная Беларусь і бяспечны свет!

Слава Україні!

Жыве Беларусь!💙💛 Звернення білорусів Польщі

Ми білоруси Польщі проти нападу режимів Путіна та Лукашенкo на вільну незалежну державу.

Незалежно від того, чи жили наші предки століттями на Пiдлiссi і чи є нашою батьківщиною Польща, чи ми нещодавно знайшли свій другий дім, або просто тимчасовий притулок- сьогоднi ми відчуваємо себе одним з народів i разом говоримо - НІ ВІЙНІ!

Агресія проти України – недопустимий злочин! Це також загрожує безпеці в демократії та миру. Це порушення всіх демократичних законів та принципів.

Ми також категорично проти того, щоб дії самопроголошеного режиму Лукашенка називали "білоруськими". Громадяни Республіки Білорусь - різних національностей - зробили свій вибір у 2020 році, Лукашенко втратив право представляти свою державу. Також ми білоруси - громадяни Польщі, не погоджуємося з таким чином нашої нації. Треба називати речі своїми іменами – це не білоруси беруть участь в агресії проти України, а диктатор та його посіпаки незаконно представили територію Білорусі, яку використовують російські окупанти проти мирної та демократичної України та українського народу. Не росіяни – агресор, а служби Путіна, не чеченці воюють із українцями, а кадирівці.

Ми закликаємо всі міжнародні організації, всі країни, зробити все можливе, що від них залежить і припинити злочини.

Ми також просимо ЗМІ пояснити ситуацію Білорусі у цьому конфлікті. Сотні тисяч білорусів по всьому світу щодня виходять на вулиці, щоб протестувати проти цієї війни, як і раніше вони протестували проти диктатури в Білорусі. Тисячi з них також активно допомагають Україні та приєдналися до груп волонтерів, беруть участь у волонтерській діяльності, жертвують гроші Україні. Потрібно показати справжню картину білорусів!

Брати українці! Ми завжди підтримували ваше прагнення жити в демократії та світі у вашій власній країні! І ми ніколи не припинимо це робити! Ми підтримували і будемо підтримувати вас і боротися разом з вами за незалежну і демократичну Україну! Адже єдина Україна – це ще й незалежна Білорусь та безпечний світ!

Слава Україні!

Жыве Беларусь!


Białoruskie organizacje w Polsce | Беларускія арганізацыі Польшчы | Білоруські організації в Польщі:

 1. Fundacja TUTAKA (Białystok) / Фонд TUTAKA (Беласток)
 2. Rada Programowa Tygodnika Białorusinów w Polsce “Niwa” / Праграмная рада тыднёвіка беларусаў у Польшчы “Ніва”
 3. Związek Białoruski w RP / Беларускі Саюз у РП
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego "AB-BA" / Аб'яднанне Ў Карысць Дзяцей І Моладзі Якія Вывучаюць Беларускую Мову "АБ-БА"
 5. Białoruskie Towarzystwo Historyczne / Беларускае Гістарычнае Таварыства
 6. Fundacja Kamunikat.org / Фонд Kamunikat.org
 7. Fundacja Białoruś 2020 (Białystok) / Фонд Беларусь 2020 (Беласток)
 8. Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach / Цэнтр Адукацыі і Прамоцыі Беларускай Культуры ў Шчытах
 9. Białoruskie Zrzeszenie Studentów / Беларускае Аб’яднанне Студэнтаў
 10. Fundacja Villa Sokrates (Krynki) / Фонд Villa Sokrates (Крынкі)
 11. Fundacja "Białorusini w Łodzi" / Фонд “Беларусы ў Лодзі”
 12. Sustainable Strategies Network
 13. Białoruska Diaspora Białegostoku / Беларуская Дыяспара Беластока
 14. Fundacja “Za Wolność Waszą i Naszą” (Wrocław, Polska) / Фонд “За Вольнасць Вашую і Нашую” (Уроцлаў, Польшча)
 15. Fundacja ONI - TO MY/ Фонд ЯНЫ - ГЭТА МЫ
 16. Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich w Polsce / Асацыяцыя беларускіх журналістаў у Польшчы
 17. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku / Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку
 18. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach / Асацыяцыя "Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах"
 19. Fundacja Żywy (Warszawa) / Фонд “Żyvi” (Варшава)
 20. Inicjatywa FreeShop Partyzantka (Warszawa) / Iнiцыятыва “FreeShop Partyzanka” (Варшава)
 21. Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności (Wrocław) / Cуполка беларусаў Ўроцлава (Уроцлаў)
 22. Inicjatywa Partyzanka / Инициатива Партизанка
 23. Stowarzyszenie Białorusinów Poznania / Товарищество белорусов в Познани
 24. Białoruskie Towarzystwo Kulturalne "Chatka" / Беларускае культурнае таварыства “Хатка”
 25. Białorusini Kujawsko-Pomorskie / Беларусы Куяўска-Паморскага ваяводства
 26. Inicjatywa Obywatelska Szczecin 646 / Грамадская ініцыятыва Шчэцін 646
 27. Centrum Białoruskiej Solidarności / Цэнтр Беларускай Салідарнасці
 28. Białoruski Dom w Warszawie / Беларускі Дом у Варшаве
 29. Fundacja Charytatywna “Kraj Do Życia” / Дабрачынны фонд “Краіна для жыцця”
 30. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne / Беларускае грамадска-культурнае таварыстваPopularne posty