NASZA REAKCJA NA SŁOWA RADNEJ

 

Działając jako przedstawiciele organizacji reprezentujących społeczność białoruską w Rzeczypospolitej Polskiej, poczuliśmy się głęboko zaniepokojeni niekonsultowanymi przez Władze Miasta Białegostoku działaniami zmierzającymi do połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7. Jesteśmy przeciwni temu łączeniu. Swoje uzasadnione stanowisko zajęliśmy w petycji z dnia 8 lutego 2022 r. opublikowanej m.in. w Internecie. Wyraziliśmy w niej swoje obawy i w sposób rzeczowy przedstawiliśmy ryzyka mogące wynikać z tego połączenia. Każdy bowiem ma konstytucyjne prawo do wyrażania swoich poglądów i opinii, a granicą tej wolności jest nienaruszanie praw innych. 

Niestety, te granice wolności wypowiedzi naruszyła natomiast pani Joanna Misiuk – radna Rady Miasta Białystok. Radna ta opublikowała w dniu 9 lutego 2022 r. post w mediach społecznościowych (Facebook – screen poniżej), w którym nazwała naszą petycję „wielkim kłamstwem” i „stekiem bzdur”, bez merytorycznego odniesienia się do podnoszonych przez nas argumentów. Publicznie wypowiadane przez ww. radną słowa są zachowaniem niegodnym pełnionej przez nią funkcji, są pomówieniem i znieważeniem autorów petycji. Radny powinien kierować się w swoim działaniu kulturą, obiektywizmem i uczciwością, czego zabrakło w wypowiedzi pani Joanny Misiuk. Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. W naszej ocenie nie kieruje się ona dobrem wspólnoty tj. mieszkańców Miasta, którzy sprzeciwiają się projektowi łączenia ww. jednostek oświatowych.

Wobec tak nagannego zachowania radnej Joanny Misiuk wnieśliśmy dzisiaj, 11 lutego, o udzielenie jej upomnienia, a także o przypomnienie tej osobie o etycznych zasadach pełnienia funkcji radnego Rady Miasta Białegostoku.
Poniżej pisma złożone w tej sprawie do Łukasza Prokoryma - Przewodniczącego Rady Miasta Białystok oraz Katarzyny Jamróz - Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


Popularne posty