Pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Białystok [29.01.2022]

 

Szanowni Państwo,

wczoraj otrzymałam pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Białystok, z informacją, iż przekazał naszą petycję wszystkim Radnym oraz że projekt uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku został zdjęty z porządku obrad na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku (skan pisma poniżej).

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w środę 26 stycznia br. brałam udział w spotkaniu dotyczącym przyszłości Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku i Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku. Jego gospodarzem był Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miasto reprezentowali też: Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta, Adam Musiuk - Zastępca Prezydenta Miasta, Wiesława Ćwiklińska - Dyrektor Departamentu Edukacji, Urszula Boublej - Departament Komunikacji Społecznej, Jacek Brzozowski - p.o. Dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Obecni byli także Radni: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz i Stefan Nikiciuk.

Oprócz mnie, w spotkaniu wzięli udział: Urszula Iwaniuk - przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego AB-BA, prof. Oleg Łatyszonek - przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, a także Jarosław Werdoni i Marek Masalski z Forum Mniejszości Podlasia.

Podczas spotkania przedstawiliśmy argumenty zawarte w petycji, a także postulaty wspólnie wypracowane przez organizacje białoruskie przy wsparciu Forum Mniejszości Podlasia.

Władze Miasta wskazywały na korzyści płynące, ich zdaniem, z połączenia Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku ze Szkołą Podstawową nr 4 w Białymstoku w jeden kompleks.

Spotkanie zakończyło się bez jasnych i konkretnych konkluzji ze strony Władz Miasta. To oznacza, że sprawy musimy pilnować dalej.

Mam nadzieję, że Władze Miasta będą podejmować swoje decyzje w tej jakże ważnej dla nas sprawie z szacunkiem i w konsultacji z rodzicami Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz Szkoły Podstawowej Nr 4, radami pedagogicznymi obu placówek, a także ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ze środowiska białoruskiego i prawosławnego.

Jeszcze raz wraz z mężem dziękujemy za Państwa dotychczasową pomoc. Gdyby nie ponad 700 podpisów pod petycją i nie szybka reakcja Stowarzyszenia AB-BA, a także całego środowiska białoruskiego, pewnie nie mielibyśmy o czym teraz rozmawiać.

17 stycznia br. prawdopodobnie przyjęty byłby projekt uchwały, który w praktyce oznaczałby likwidację samodzielności organizacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku oraz którego zapisy ograniczałyby możliwość nauczania języka białoruskiego w tej placówce.

Z całą stanowczością powtarzam: zapisy tego wadliwego projektu uchwały w praktyce oznaczały likwidację Przedszkola w formie, jaką obecnie mamy.

Nasza petycja nie jest zatem oparta w żadnej ze swoich części na nieprawdziwych informacjach.

O kolejnych krokach w sprawie będę Państwa informować w tym miejscu.

Z poważaniem,

Julita Stepaniuk

29.01.2022 r.

 

🤍❤🤍


Шаноўнае спадартсва,  

учора атрымала я пісьмо ад Старшыні Гарадской рады горада Беласток, якое інфармуе, што пераказаў ён нашую петыцыю ўсім райцам, а таксама што праект рашэння аб стварэнні Школьна-прадшкольнага комплексу нумар 7 у Беластоку быў зняты з парадку паседжання па заяве Прэзідэнта Беластоку.  

Адначасова хачу паінфармаваць, што ў сераду, 26 студзеня прыняла я ўдзел у сустрэчы адносна будучыні Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4 імя Сібіракаў у Беластоку. Яго гаспадаром быў Прэзідэнт Беластоку Тадэуш Трусколяскі. Горад прадстаўлялі таксама: Рафал Рудніцкі - Намеснік прэзідэнта горада, Адам Мусюк - Намеснік прэзідэнта горада, Веслава Цвікліньска - Дыректар Дэпартаменту адукацыі, Уршуля Боўблей - Дэпартамент грамадскай камунікацыі, Яцэк Бжозоўскі - в.а. дырэктара Дэпартаменту Прэзідента горада. Прысутныя былі таксама гарадскія райцы: Ёанна Мусюк, Ксэня Юхімовіч ды Стэфан Нікіцюк.  

Апрача мяне ў сустрэчы прынялі ўдзел: Уршуля Іванюк - старшыня Аб'яднання АББА, праф. Алег Латышонак - старшыня Беларускага гістарычнага таварыства, а таксама Яраслаў Вэрдоні ды Марэк Масалскі з Форуму меншасцяў Падляшша.  

Падчас сусрэчы прадставілі мы аргументы, якія знайшліся ў нашай петыцыі, а таксама пастуляты выпрацаваныя супольна беларускімі арганізацыіямі пры падтрымцы Форуму меншасцяў Падляшша.  

Гарадскія ўлады прадстаўлялі карысці, якія, паводле, іх дае спалучэнне Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4 імя Сібіракаў у Беластоку ў адзін комплекс.  

Сустрэча закончылася без ясных ды канкрэтных канклюзіяў з боку уладаў горада. Гэта абазначае, што надалей мусім сачыць за справай.  

Маю надзею, што ўлады горада будуць паднімаць рашэнні ў гэтай так важнай нам справе з пашанай ды кансультуючы іх з бацькамі Самаурадавага прадшколля нумар 14 ды Пачатковай школы нумар 4, педагагічнымі радамі абодзвюх устаноў, а таксама ўсімі зацікаўленымі бокамі з беларускаага і праваслаўнага асяроддзяў.  

Яшчэ раз, разам з мужам, дзякуем за вашую дапамогу. Каб не звыш 700 подпісаў і не хуткая рэакцыя Аб'яднання АББА, а таксама ўсяго беларускага асяроддзя, зараз не мелі б мы пра што размаўляць.  

17 студзеня праўдападобна быў бы прыняты праект рашэння гарадской управы, які ў практыцы абазначаў бы ліквідацыю арганізацыйнай самастойнасці Самаурадавага прадшколля нумар 14, а таксама якога запісы абмяжоўвалі б магчымасць навучання беларускай мовы ў гэтай жа установе.  

З усёй рашучасцю паўтараю: запісы гэтага памылковага праекту ў практыцы абазначалі б ліквідацыю прадшколля ў кшталце, які зараз маем.   Нашая петыцыя не абапіраецца ў ніводнай са сваіх частак на несапраўдых інфарамацыях.  

Пра чарговыя крокі буду вас інфармаваць у гэтым месцы.  

З павагай,

Юліта Сцепанюк

29.01.2022

 Popularne posty