NASZE POSTULATY

НАШЫ ПАСТУЛАТЫ


Postulaty organizacji białoruskich

w sprawie Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4

przedstawione Prezydentowi Miasta Białegostoku Tadeuszowi Truskolaskiemu

na spotkaniu w dniu 26 stycznia 2022 r.


1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 i Szkoła Podstawowa Nr 4 pozostają nadal samodzielnymi jednostkami edukacyjnymi.

2. Modernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie z podjętą uchwałą nr XLV/685/17  Rady Miasta Białystok z dnia 18 grudnia 2017 r.

1) tak aby wszystkie oddziały przedszkolne były w jednym miejscu - siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 14 przy Al. Piłsudskiego 20/4,

2) doprowadzenie ciepłej wody do budynku Przedszkola, 

3) modernizacja i rozbudowa Przedszkola zgodnie z deklarowanymi wcześniej przez Miasto planami.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 zostanie zorganizowana w szkołę bezobwodową (rekrutującą uczniów z całego Białegostoku, deklarujących chęć nauki języka białoruskiego) oraz zostaną utworzone trzy oddziały w roczniku klasy pierwszej, a w przyszłości, w przypadku dużego zainteresowania nauczaniem języka białoruskiego powstanie również czwarty oddział klasy pierwszej.

4. Miasto Białystok wyraża zgodą (zapis w statucie) na naukę języka białoruskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 wszystkim osobom deklarującym chęć nauki tego języka.

5. Udział Stowarzyszenia ABBA w procesie opiniowania i powoływania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 i Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie ze „Strategią rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej w Polsce” opracowanej i zatwierdzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

6. Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 a w szczególności na:

1) budowę nowoczesnej sali gimnastycznej z szatniami,

2) remont i modernizację budynku,

3) remont boiska asfaltowego, które obecnie służy jako parking dla samochodów,

4) kontynuowanie doposażania szkolnych pracowni, również w sprzęt komputerowy.

7. Finansowanie z budżetu Miasta kół zainteresowań w Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzonych w języku białoruskim.

8. Ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku zapisów umożliwiających modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 14 i Szkoły Podstawowej Nr 4 bez konieczności spełniania dodatkowych warunków blokujących inwestycję jak np. obowiązek budowy parkingu wielopoziomowego.


Po rozpoczęciu wprowadzania zmian ujętych wyżej a dotyczących działalności Szkoły Podstawowej Nr 4 i Przedszkola Samorządowego Nr 14 – strony wracają do rozmów na temat ewentualnego utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego, w którego skład wejdą SP Nr 4 i PS Nr 14.


Powyższe postulaty popierają organizacje białoruskie:

- Białoruskie Towarzystwo Historyczne,
- Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś,
- Centrum Kultury Białoruskiej (w organizacji),
- Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz

 

Pobierz plik PDF z postulatami →

Pobierz plik WORD z postulatami →